ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพรรณ มีแวว
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0933275401
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :