ชื่อ - นามสกุล :นายสนิท บุญพร้อม
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0885817529
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์